Ga naar hoofdinhoud
WIJ ZIJN WEER GEOPEND VOOR NIEUWE PATIËNTEN!

Afspraak maken - 074 266 00 00
Spoedgeval - 074 266 00 11
Tandarts Post Twente - 053 792 00 40
Dit zijn

Onze huisregels

Huisregels
U dient te allen tijde een legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben.

Uw gegevens up-to-date
U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Wachttijd
We streven ernaar iedereen op tijd te behandelen. We willen goed behandelen en dat houdt in dat een behandeling wel eens langer duurt dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het tijdgebrek dat hierdoor is onstaan.

Het niet nakomen van een afspraak
De zorgverlener heeft de plicht om u als patiënt te wijzen op de consequenties van het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te melden. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Medisch gegevens
Wij verzoeken u bij elke behandeling ons te informeren betreffende uw medische gegevens zoals, medicijn gebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties, zwangerschap, etc. dit zowel in uw belang als het onze.

De rekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Betaling
De patiënt moet zorgen dat het betalingsgedrag volgens afspraak verloopt.

Klachten
Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.

Uw eigendommen
Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Werth is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Het niet nakomen van de huisregels
Indien de patiënt herhaaldelijk afwijkt van de huisregels, zullen wij hem er schriftelijk op wijzen dat er sancties zullen volgen indien hij nogmaals niet conform de huisregels handelt. Wij maken hier een nauwkeurig dossier van met alle feiten omtrent bezoek- en betaalhistorie.

Indien de patiënt een zodanige historie heeft opgebouwd van betalingsachterstanden en no-show (het niet verschijnen op afspraak) kan de praktijk ervoor kiezen om de behandelovereenkomst met de patiënt te beëindigen. De patiënt stelt eigenlijk de praktijk niet in staat om hem te behandelen.

Wij hebben dan wel aantoonbaar de patiënt herhaaldelijk gewezen op de mogelijke beëindiging van de patiënt – zorgverlener relatie.

Tot slot
Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Bescherming persoonsgegevens
Als patiënt gaat u een relatie aan met uw tandarts(praktijk). De overheid heeft een wetgeving ontwikkeld waarin deze relatie wordt geregeld. Enkele belangrijke zaken treft u hier aan.

Rechten
Bescherming persoonsgegevens
Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy. Bij TandartspraktijkWerth worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Praktijk beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.

Tandartsen en andere medewerkers van Tandartspraktijkwerth zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

Recht op informatie
Als goede zorgverlener is het onze plicht u o.a. te informeren over:

  • De aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;Indien van toepassing de gevolgen of de eventuele
  • risico’s van de behandeling en de prognose;
  • Eventueel alternatieve behandelingsmogelijkheden;
  • En alle gepaard gaande kosten;

Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

Back To Top